Polish (Poland)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

            Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ZM Kolno S.A:

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest „ZM Kolno” Spółka Akcyjna .

2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , za pomocą  telefonu: +48 86 278 27 22, drogą pocztową: ul. Wojska Polskiego 56, 18-500 Kolno.

3. Państwa dane osobowe zgromadzone w zasobach „ZM Kolno” S.A. będą przetwarzane:  
a) W celu przedstawienia naszej oferty handlowej na podstawie otrzymanej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) W celu zawarcia i wykonania umowy  sprzedaży towarów lub usług ADO na podstawie przyjęcia oferty ADO (podstawa   prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
c) W celach archiwalnych (dowodowych) dla  zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celach ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f).

4. Podanie danych jest dobrowolne lub niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 3. W przypadku niepodania danych nie będziemy w stanie zawrzeć i wykonać umowy ani dopełnić innych czynności wymienionych w punkcie 3.

5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Państwa danych:
   -  podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;

   - elektroniczne dane identyfikacyjne i  kontaktowe;

   - branżę, w której Państwo  działają  (w przypadku pracownika przedsiębiorcy).

6. Państwa  dane osobowe możemy udostępniać osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, naszym podwykonawcom, którym ADO zleca realizację części realizowanych usług w ramach umowy, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

7. ADO nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Okres przechowywania danych osobowych:
a) dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży towarów i usług będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
b) podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług do czasu, aż zgłoszą Państwo  sprzeciw  względem ich przetwarzania w tym celu, cofną  Państwo zgodę lub sami ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.