Polish (Poland)
Gwarancja i reklamacje

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI NA WYROBY FIRMY "ZM KOLNO" S.A.


Firma ZM Kolno S.A. w Kolnie dziękuje za dokonane zakupy.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z użytkowania naszych wyrobów.

 1. Firma ZM Kolno udziela gwarancji na sprawne działanie wyrobów w okresie 12 miesięcy od daty zakupu w naszej firmie, pod warunkiem ich użytkowania zgodnie z zaleceniami.
  Po tym okresie reklamacje nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

 2. Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu bezwzględnie należy w pierwszej kolejności zapoznać się z Instrukcją Obsługi wyrobu, gdy jest dołączona.

 3. W przypadku wystąpienia wady wyrobu w okresie gwarancyjnym Firma ZM Kolno przyjmuje zgłoszenia reklamacyjne w formie pisemnej (np. na formularzu reklamacyjnym) pocztą, faksem lub e-mailem.

 4. Do pisma reklamacyjnego należy dołączyć kopię faktury, na podstawie której dokonano zakupu wyrobu w ZM Kolno.

 5. W piśmie reklamacyjnym należy podać: opis wady lub uszkodzenia wyrobu, typ wyrobu, jeżeli wyrób posiada numer - to należy podać nr i rok produkcji.

 6. W przypadku uzgodnienia z ZM Kolno konieczności zwrotu reklamowanego wyrobu, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zwrot wyrobu w stanie oczyszczonym, w oryginalnym opakowaniu, z kompletnym wyposażeniem i załączoną do wyrobu dokumentacją (Karta badań, Instrukcja Obsługi).
  Warunkiem rozpatrzenia reklamacji na wyrób jest także jego zabezpieczenie antykorozyjne i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie transportu.

 7. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do ZM Kolno S.A. lub 21 dni, gdy będą przeprowadzane niezbędne badania lub ekspertyzy.

 8. W przypadku uznania reklamacji sposób jej załatwienia zostanie uzgodniony z Klientem.

 9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji ZM Kolno ma prawo obciążyć reklamującego kosztami zwrotu i dostarczenia wyrobu oraz kosztami jego kontrolnego badania.

 10. Utrata gwarancji następuje w przypadku:

  • dokonania samowolnych zmian konstrukcyjnych i przeróbek wyrobu;

  • stosowanie w wyrobach firmy ZM Kolno innych części zamiennych i wyposażenia niż oryginalne;

  • stosowania materiałów eksploatacyjnych - smarów, olejów innych, aniżeli zalecanych w Instrukcjach Obsługi wyrobów ZM Kolno;

  • nieprawidłowego użytkowania wyrobu, niezgodnego z wymaganiami i zasadami instalowania, eksploatacji i konserwacji zawartymi w Instrukcjach Obsługi.

 11. Firma ZM Kolno nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia swoich wyrobów niezgodnego z przeznaczeniem i niezgodnego z warunkami zawartymi w Instrukcjach Obsługi.

 12. W przypadku wystąpienia spraw spornych, rozstrzygane one będą zgodnie z prawem polskim przed sądem właściwym dla siedziby ZM Kolno S.A.

Dziękujemy za zakupy i zapraszamy do ponownego skorzystania z oferty produkcyjnej firmy ZM Kolno S.A.

Nasi pracownicy udzielą Państwu wszelkich informacji technicznych i będą służyli Państwu pomocą w doborze oprzyrządowania produkowanego przez firmę ZM Kolno S.A. w Kolnie.